HISTORIE

Molen coördinaten

Plaats Winterswijk
Waterloop Boven-Slinge
Bouwjaar 1652
Type watermolen
Kenmerken onderslag watermolen
Rad waterrad 4,40 m hoog en 0,86 m breed.
Functie korenmolen
Bestemming Het malen van graan, op vrijwillige basis.
Restauraties 1984
Oorspronkelijk gebruik korenmolen
Steen Één koppel 16der kunststenen
Monumentnummer 39081

 

Externe link(s)
Molendatabase
De Hollandsche Molen

Wikipedia 

 

Van 1652 tot heden

1652

In 1652 bouwde de heer Adriaen van Eerde tot Pleckepol de molen. De molen behoorde bij de havezathe ”het Plekenpol”. Hij bouwde 2 molens: een korenmolen (nu Berenschot’s Watermolen), een oliemolen (aan de andere kant van de beek) en een woonhuis voor de molenaar.

1652 baute Herr Adriaen die Mühle von Eerde nach Pleckepol. Die Mühle gehörte zur Liegenschaft “Plekenpol”. Er baute zwei Mühlen: eine Mühle (heute Berenschots Wassermühle), eine Ölmühle (auf der anderen Seite des Baches) und ein Haus für den Müller.

In 1718 kwam de molen in handen van Mathias Walyen. Deze man kreeg de molen als aflossing van een lening die de familie van Eerde niet meer kon betalen.

1718 gelangte die Mühle in die Hände von Mathias Walyen. Dieser Mann erhielt die Mühle als Rückzahlung eines Darlehens, das die Familie van Eerde nicht mehr bezahlen konnte.

In 1726 worden de molens, het woonhuis en de tuin verkocht aan de Wooldse familie Roerdink. J. Roerdink betaalde er £336,05 voor.

1726 wurden die Mühlen, das Haus und der Garten an die Familie Wooldse Roerdink verkauft. J. Roerdink hat dafür 336,05 £ bezahlt.

1749

In 1749 was de herbouw voltooid en lieten J. Roerdink en zijn vrouw C. Roerdink een kalkstenen gedenksteen met inscriptie metselen in de voorgevel van de molen. De molen kreeg in die tijd een nieuwe naam, namelijk “de Nieuwe Molen”.

Der Umbau wurde 1749 abgeschlossen und J. Roerdink und seine Frau C. Roerdink hatten einen Kalkstein-Gedenkstein mit Inschriftenmauerwerk in der Fassade der Mühle. Die Mühle erhielt zu dieser Zeit einen neuen Namen, nämlich “die neue Mühle”.

1847

In 1847 behoorde de molen aan E. Roerdink en was “de Nieuwe Molen” nog steeds een dubbelmolen. De korenmolen had twee onderslagraderen van 4,70m. middellijn en een bovenslagrad van 1,70m., elk met één steenkoppel. De oliemolen had toentertijd een onderslagrad van 4,70m.

1847 gehörte die Mühle E. Roerdink und “die neue Mühle” war noch eine Doppelmühle. Die Mühle hatte zwei Unterlagen von 4,70 m. Durchmesser und ein oberer Salatgradient von 1,70 m, jeweils mit einem Steinpaar. Zu dieser Zeit hatte die Ölmühle einen Untergrund von 4,70 m.

1848

In 1848 is de Oliemolen ingestort. Tot op heden is onbekend wat de oorzaak is.

Die Ölmühle stürzte 1848 ein. Bisher ist die Ursache unbekannt.

1862

Om E. Roerdink zijn bedrijf beter te kunnen laten werken, vroeg hij in 1862 verlof aan Gedeputeerde Staten van Gelderland, een windmolen te mogen bouwen. Hij kreeg hiertoe machtiging met de bepaling ‘dat de molen voor 31 december 1863 in werking gebragt zal moeten worden’. Van deze windmolen laat een prentbriefkaart uit plm. 1900 alleen nog de achtkante bakstenen onderbouw zien.

Um E. Roerdink besser arbeiten zu lassen, bat er 1862 die Provinzverwaltung von Gelderland um Erlaubnis, eine Windmühle bauen zu dürfen. Er wurde ermächtigt, dies mit der Bestimmung zu tun, “dass die Mühle vor dem 31. Dezember 1863 in Betrieb genommen wird”. Eine Postkarte von dieser Windmühle hinterlässt ca. 1900 nur die achteckige Ziegelunterkonstruktion sehen.

1896

In 1896 werd er, op dezelfde plek als waar nu de Schoppe staat, een windmolen gebouwd. Deze windmolen werd toentertijd door, E. Roerdink, gebouwd om productie te kunnen blijven draaien. Boeren uit de omgeving lieten hun graag steeds meer in Duitsland malen. Ook had de watermolen seizoensgebonden te maken met laag water, waardoor de watermolen niet kon malen. Door een wind- en watermolen was er geen sprake van inkomstenderving. Nadat de windmolen in 1896 was afgebroken werd er een Schoppe gebouwd voor de opslag van dakpannen, voertuigen, palen, etc.

Een steen die onder een gebintspaal in “De Schoppe” heeft gezeten, getuigt hier nog van. Deze steen ligt nu in de maalruimte van de watermolen.

1896 wurde an der Stelle, an der heute die Schoppe steht, eine Windmühle gebaut. Diese Windmühle wurde damals von E. Roerdink gebaut, um die Produktion am Laufen zu halten. Landwirte aus der Region ließen sie in Deutschland immer mehr mahlen. Die Wassermühle musste auch saisonal mit Niedrigwasser umgehen, was das Mahlen der Wassermühle verhinderte. Es gab keinen Einkommensverlust aufgrund einer Windmühle und einer Wassermühle. Nach dem Abriss der Windmühle im Jahr 1896 wurde eine Schoppe zur Lagerung von Dachziegeln, Fahrzeugen, Pfosten usw. gebaut.

Davon zeugt noch ein Stein, der in “De Schoppe” unter einem Fachwerk stand. Dieser Stein befindet sich jetzt in der Mühle der Wassermühle.

In 1911 waren er door huwelijken en verervingen bij de familie Roerdink 9 eigenaren van de molen.

Im Jahr 1911 gab es 9 Besitzer der Mühle durch Ehen und Erbschaften bei der Familie Roerdink.

1911

Op 22 juli 1911 werd de molen verkocht aan de heer en mevrouw G.W. Berenschot (1e Berenschot generatie) voor £14.550,-. G.W. Berenschot was handelaar in graan, stro, eieren, boter, etc. Hij kocht de molen voor zijn zoon D.J. Berenschot. De molen kreeg toentertijd ook weer een andere naam, namelijk “de Berenschot Molen”.

Am 22. Juli 1911 wurde die Mühle an Herrn und Frau G.W. verkauft. Berenschot (1. Berenschot-Generation) für £ 14.550. G.W. Berenschot war ein Händler für Getreide, Stroh, Eier, Butter usw. Er kaufte die Mühle für seinen Sohn D.J. Berenschot. Die Mühle erhielt dann einen anderen Namen, nämlich “die Berenschot-Mühle”.

In 1920 heeft zijn zoon D.J. Berenschot (2e Berenschot generatie) de watermolen overgenomen.

1920 wurde sein Sohn D.J. Berenschot (2. Berenschot-Generation) übernahm die Wassermühle.

In 1922 heeft D.J. Berenschot via een veiling de dubbelmolen (oliemolen en korenmolen) “Den Helder” gekocht. Deze dubbelmolen staat een eindje verder stroomopwaarts. D.J. Berenschot kocht de dubbelmolen om zodoende een concurrent uit te schakelen. Dubbelmolen “Den Helder” maalde na de overname namelijk niet meer. De korenmolen “Den Helder” werd in 1927 verkocht met een maalverbod. De oliemolen werd verkocht aan D.J. Berenschot’s jonge neef J. te Selle die slechts woon- en werkruimte zocht. De oliemolen werd niet meer gebruikt.

D.J. Berenschot kaufte die Doppelmühle (Ölmühle und Getreidemühle) „Den Helder“ über eine Auktion. Diese Doppelmühle liegt etwas weiter stromaufwärts. D.J. Berenschot kaufte die Doppelmühle, um einen Konkurrenten auszuschalten. Die Doppelmühle “Den Helder” mahlte nach der Übernahme nicht mehr. Die Getreidemühle “Den Helder” wurde 1927 mit einem Mahlverbot verkauft. Die Ölmühle wurde an D.J. Berenschots junger Cousin J. te Selle, der nur nach Wohn- und Arbeitsraum suchte. Die Ölmühle wurde nicht mehr genutzt.

1936

In 1936 werd de watermolen overgenomen door J. Buunk en H. Buunk-Berenschot (3e generatie). Hun (schoon)vader D.J. Berenschot is plots vroeg overleden, waardoor er na een korte tijd weer een opvolging volgde.

1936 wurde die Wassermühle von J. Buunk und H. Buunk-Berenschot (3. Generation) übernommen. Ihr Schwiegervater D.J. Berenschot starb plötzlich früh, so dass nach kurzer Zeit eine Nachfolge folgte.

1940

Buunk heeft verschillende verbeteringen aangebracht in de watermolen. Zo plaatste hij onder de beide steenkoppels elk een schroef, die het meel naar de menger voerden. De karen werden zo vol mogelijk gestort; vanuit de molen, bij de stenen, was er een telefoonverbinding met het woonhuis. In de molen werd de hoorn er af gelegd en in huis kon de molenaar nu door de telefoon luisteren en aan het ‘zingen’ van de stenen horen of alles goed liep. Vooral in de jaren 1940 – 1945 heeft dit systeem goede diensten bewezen, toen er vaak dag en nacht gemalen werd. Verder was er een builinrichting aanwezig. Om gemakkelijker controle op het boven peil te kunnen houden, was er boven de stuw op het water een vlotter gelegd, die bij te hoog water contact maakte met een kwikschakelaar. Dan ging de bel van de huistelefoon over, die alleen tot zwijgen kon worden gebracht door het water te laat zakken.

Buunk hat verschiedene Verbesserungen an der Wassermühle vorgenommen. Zum Beispiel legte er eine Schraube unter die beiden Ziegelpaare, die das Mehl zum Mischer trugen. Die Fahrt wurde so voll wie möglich abgeladen; Von der Mühle in der Nähe der Steine gab es eine Telefonverbindung zum Haus. In der Mühle wurde der Hörer abgelegt und im Haus konnte der Müller nun über das Telefon abhören und die Steine “singen”, um zu sehen, ob alles gut lief. Besonders in den 1940er – 1945 erwies sich dieses System als guter Dienst, wenn es oft Tag und Nacht gemahlen wurde. Weiterhin war eine Stoßvorrichtung vorhanden. Um die Kontrolle des obigen Niveaus zu erleichtern, wurde über dem Wehr auf dem Wasser ein Schwimmer angebracht, der einen Quecksilberschalter kontaktierte, wenn das Wasser zu hoch war. Dann läutete die Haustelefonklingel, die nur durch Absenken des Wassers zum Schweigen gebracht werden konnte.

1960

Tot 1960 is de watermolen in bedrijf geweest als veevoer maalderij. Een grote overstroming van de Slingebeek vernielde op 5 december 1960 het waterrad. De watermolen werd al niet veel meer gebruikt, omdat het was overgegaan tot aanschaf van een hamermolen. Een hamermolen (elektronisch aangedreven) kan per uur meer graan en andere grondstoffen vermalen dan een koppel molenstenen.

Bis 1960 war die Wassermühle als Futtermühle in Betrieb. Eine große Flut des Slingebeek zerstörte am 5. Dezember 1960 das Wasserrad. Die Wassermühle wurde nicht mehr viel benutzt, weil sie eine Hammermühle gekauft hatte. Eine Hammermühle (elektronisch angetrieben) kann mehr Getreide und andere Rohstoffe pro Stunde mahlen als ein paar Mühlsteine.

Na de oorlogjaren heeft de molen nog lange tijd dienst gedaan, maar na de vernieling in 1960 werd de toestand van het gebouw en vooral het lopend werk, met name het rad, zo slecht, dat malen niet meer mogelijk was. Na lang wachten op herstel leken er in 1977 toch tekenen te komen die wijzen naar betere tijden. Het kon nog net.

Nach den Kriegsjahren diente die Mühle lange Zeit, aber nach der Zerstörung im Jahr 1960 wurde der Zustand des Gebäudes und insbesondere die laufenden Arbeiten, insbesondere die Scheibe, so schlecht, dass ein Schleifen nicht mehr möglich war. Nach langem Warten auf die Genesung schien es 1977 Anzeichen für bessere Zeiten zu geben. Es war einfach möglich.

1964

In 1964 hebben J. Buunk en H. Buunk-Berenschot een grote graansilo gebouwd ter opslag. Moderne machines zoals hamermolens, melasse mixer, snelmenger en een brokkenpers produceerden vele soorten diermengvoeders.

De Graansilo ziet u nog steeds naast de watermolen staan. Vroeger waren diverse producten hierin opgeslagen, tegenwoordig is de Graansilo leeg en is er binnenin alleen nog de stalen bouwconstructie zichtbaar.

1964 bauten J. Buunk und H. Buunk-Berenschot ein großes Getreidesilo zur Lagerung. Moderne Maschinen wie Hammermühlen, Melassemischer, Schnellmischer und eine Brechpresse produzierten viele Arten von Tierfutter.

Das Getreidesilo ist noch neben der Wassermühle zu sehen. In der Vergangenheit wurden hier verschiedene Produkte gelagert, heute ist das Getreidesilo leer und nur die Stahlkonstruktion ist im Inneren sichtbar.

1977

In 1977 is de watermolen overgenomen door J.G.W. Buunk.

1977 wurde die Wassermühle von J.G.W. Buunk.

In 1984 is het binnenwerk van de watermolen en de maalzolder gerestaureerd. De opzakruimte en graanzolder, waar vroeger het graag en meelzakken lagen opgestapeld, is in authentieke staat hersteld.

1984 wurden das Innere der Wassermühle und der Mahlboden restauriert. Der Lagerraum und der Getreidedachboden, auf dem in der Vergangenheit die Likes und Mehlsäcke gestapelt wurden, wurden in ihren ursprünglichen Zustand zurückversetzt.

In 1987 is de productie van de maalderij stopgezet. J.G.W. Buunk was de laatste molenaar van Berenschot’s Watermolen.

Die Produktion der Mühle wurde 1987 eingestellt. J.G.W. Buunk war der letzte Müller von Berenschots Wassermühle.

Van 1988 tot 1991 heeft J.G.W. Buunk eigenhandig de watermolen verbouwd tot restaurant.

Von 1988 bis 1991 war J.G.W. Buunk baute die Wassermühle im Alleingang in ein Restaurant um.

Op 29 juni 1991 is de watermolen als restaurant officieel geopend door J.G.W. Buunk en T. Schwarte.

Die Wassermühle wurde am 29. Juni 1991 von J.G.W. offiziell als Restaurant eröffnet. Buunk und T. Schwarte.

In 1998 hebben J.G.W. Buunk en T. Buunk-Schwarte tijdens het renoveren van de Schoppe is het stuk gevelsteen uit 1865 van Familie Roerdink terug gevonden onder één van de gebintspalen. Deze steen heeft een inscriptie van het echtpaar Roerdink-te Strake, vroegere eigenaren van de watermolen. Deze gevelsteen is te bezichtigen in de maalruimte van de watermolen.

J.G.W. Buunk und T. Buunk-Schwarte Bei der Renovierung der Schoppe wurde unter einem der Fachwerke das Ziegelstück der Familie Roerdink gefunden. Dieser Stein hat eine Inschrift des Ehepaares Roerdink-te Strake, ehemaliger Besitzer der Wassermühle. Dieser Verblendziegel ist in der Mühle der Wassermühle zu sehen.

2009

Op 1 januari 2009 heeft C.M. Waenink (5e generatie) de watermolen overgenomen.

C.M. Waenink (5. Generation) übernahm die Wassermühle.

Samen met haar ouders J.G.W. Buunk en T. Buunk-Schwarte (4e generatie) hebben zij zich tot 2015 samen ingezet om de Schoppe en Watermolen te kunnen renoveren.

Zusammen mit ihren Eltern J.G.W. Buunk und T. Buunk-Schwarte (4. Generation) haben bis 2015 zusammengearbeitet, um die Schoppe und Watermolen zu renovieren.

In 2012 waren de renovaties aan de Schoppe klaar. De Schoppe is in oude staat hersteld met haar gebintspalen nog geheel intact. De ruimte is klaar gemaakt als ruimte waar grote gezelschappen ontvangen kunnen worden.

Die Renovierungsarbeiten an der Schoppe wurden 2012 abgeschlossen. Die Schoppe wurde in ihren ursprünglichen Zustand zurückversetzt, wobei die Traversen noch intakt sind. Der Raum wurde als Raum vorbereitet, in dem große Gruppen empfangen werden können.

In 2015 waren de grondige renovaties afgerond aan de watermolen. In samenwerking met Waterschap Rijn IJssel zijn de kademuren, stuw, vloedbed, brug en het waterrad gerenoveerd.
Tijdens deze renovaties is nog de oude kademuur uit begin 1900 ontdekt in het water onder het zand. Deze was toentertijd geplaatst door de 2e en 3e generatie Berenschot (vader en schoonzoon). Ook is er een oude molensteen van de Oliemolen, die vroeger aan de overkant van de beek heeft gestaan, gevonden.

Im Jahr 2015 wurden die gründlichen Renovierungsarbeiten an der Wassermühle abgeschlossen. Die Kaimauern, das Wehr, das Hochwasserbett, die Brücke und das Wasserrad wurden in Zusammenarbeit mit dem Rijn IJssel Water Board renoviert.
Während dieser Renovierungsarbeiten wurde die alte Kaimauer aus den frühen 1900er Jahren im Wasser unter dem Sand entdeckt. Dies wurde zu der Zeit von der 2. und 3. Generation Berenschot (Vater und Schwiegersohn) platziert. Es gibt auch einen alten Mühlstein aus der Ölmühle, der sich früher auf der anderen Seite des Baches befand.

Naast de renovaties is er ook een vispassage geplaatst. Deze kunt u vinden bij de brug. De vispassage heeft een vakverdeling van 36 kamertjes met een onderling hoogteverschil van 6 cm. Via de vispassage kunnen vissen van de ene kant naar de andere kant van de Slingebeek komen.

Zusätzlich zu den Renovierungsarbeiten wurde auch ein Fischdurchgang installiert. Sie finden dies an der Brücke. Der Fischdurchgang hat eine Trennwand von 36 Räumen mit einem gegenseitigen Höhenunterschied von 6 cm. Durch den Fischdurchgang können Fische von einer Seite zur anderen Seite des Slingebeek kommen.

2020

Van 16 maart 2020 t/m 28 april 2020 moesten alle winkels en horecazaken sluiten wegens een pandemie genaamd COVID-19. De vijfde generatie heeft in deze vervelende tijd, de tijd proberen te benutten, het restaurant een renovatie te geven. Berenschot’s Watermolen heeft een complete nieuwe look gekregen en tegenwoordig kan men genieten van een nieuw concept, namelijk een eigen “Cake- & Lunchbar”.

Vom 16. März 2020 bis zum 28. April 2020 mussten alle Geschäfte und Catering-Unternehmen wegen des COVID-19 schließen. In dieser nervigen Zeit hat die fünfte Generation versucht, die Zeit für die Renovierung des Restaurants zu nutzen. Berenschots Wassermühle hat ein völlig neues Aussehen erhalten und heutzutage können die Menschen ein neues Konzept genießen, nämlich ihre eigene „Cake & Lunch Bar“.

De inhoud van deze pagina is beschikbaar onder CC-BY-SA-3.0
De tekst wordt met goedkeuring van de eigenaresse gebruikt op Wikipedia: https://nl.wikipedia.org/wiki/Berenschot_(molen)